Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” в РЗИ - Стара Загора

Виж пълния текст...

Обявление

РЗИ – СТАРА ЗАГОРА организира провеждането на курс за придобиване на провоспособност за изпълнители на дейности по ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за длъжността “ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР” на Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Хората с увреждания трябва да представят експертни решения на ТЕЛК

Във връзка с писмени указания от Агенция за социално подпомагане - София за изискване при отпускане на социални помощи и добавки, лицата с увреждания трябва да представят в съответната Дирекция "Социално подпомагане" експертни решения на ТЕЛК с гриф „Влязло в сила”.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.