Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

ЛКК по правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и безработни

ЛКК ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ЛКК, освидетелстващи безработни лица, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" - На основание писмо изх. № 12-00-205 от 04.07.2003г. на МЗ и изх. № 9100/1380 от 03.07.2003г. на МТСП - Агенция по заетостта, във връзка с прилагането на Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост".

Списъка на ЛКК можете да изтеглите тук

.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.