Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

РКМЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ
НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ - Стара Загора се намира на ет.1 в сградата на РЗИ - Стара Загора, ул. “Стефан Караджа” № 10

Телефон за информация в РКМЕ: 042/ 601 995 

І. Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК чрез:
1. Подаване на документи в РКМЕ при РЗИ - Стара Загора:

- по район на постоянен адрес, като това се удостоверява с документ за самоличност.
- настоящ адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията в РКМЕ, като за същото се представя удостоверение от общината.
2. Подаване на документи по електронен път чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) на адрес: https://ibd.mh.government.bg/.
Ръководство за работа с Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) може да изтеглите от тук.

ІІ. Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва от:
 А. Личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар, насочва пациента към ТЕЛК с “Медицинско направление за ТЕЛК”, когато приемем, че е налице:
1. трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност (болничен лист);
2. вид и степен на увреждане;
3. промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказните условия на труд или причинната връзка;
4. необходимост от преосвидетелстване поради влошено или подобрено състояние;
5. необходимост от преосвидетелстване по други поводи, предвидени в нормативни актове.

В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

Б. ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с “Медицински протокол на ЛКК” в следните случаи:
- след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност;
- преди изтичане на 180 дни отпуск, ако има признаци за настъпила трайна неработоспособност;
- когато лицето е ползвало 360 дни отпуск за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването;
- когато лицето е трудоустроявано от ЛКК в продължение на две години и работоспособността му не е възстановена;
- когато лицето е станало неработоспособно за работата, на която е трудоустроено от ЛКК.

В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ЛКК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лекуващия лекар, последният прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.
ЛКК насочва болния към ТЕЛК не по-късно от 7 дни преди изтичането на отпуска по последния болничен лист. Медицинският протокол на ЛКК за продължаване на временната неработоспособност се внася в РКМЕ не по-късно от 3 дни от издаването му. Към "Медицински протокол на ЛКК" се прилагат придружаващите документи.

Когато лицето се явява за продължаване на временна неработоспособност (напр. след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност) е необходимо да предостави и копие на първия и последен болничен лист. Когато лицето е ползвало 12 месеца отпуск (360 дни) за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуване, е необходимо предоставяне на служебна бележка от работодател за ползваните дни отпуск за временна неработоспособност.

Лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават в РКМЕ Заявление-декларация по образец и Декларация за съхраняване и обработка на лични данни (данни се въведеждат на компютър от служител на гишето и бланката за заявлението се разпечатва за проверка и подпис от лицето). Към заявлението лицата прилагат и “Медицинско направление за ТЕЛК” от личния/лекуващ лекар или "Медицински протокол на ЛКК", както и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар.

Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение).

При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст е необходимо представяне на Акт за раждане – оригинал, за справка на място.

Необходимите документи се представят в картонена папка с плъзгач!

Във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, с който се променя и Закона за здравето, направени с ДВ бр.8 от 25 януари 2023 г., касаещи медицинската експертиза, Ви уведомяваме, че всички лица, които имат срочни експертни решения, е необходимо да подават заявления-декларации за преосвидетелстване поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.