Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Административни услуги, предоставяни по електронен път

Административни услуги с електронно подписани документи

Указания за приемане и издаване на електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, в РЗИ – Стара ЗагораИздаване на служебна бележка за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики

Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебната дейност в медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Прекратяване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

Издаване на удостоверения за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци – болнични

Издаване на становище за класификация на отпадъците

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

Издаване на международен сертификат за имунизации

Издаване на сертификат за имунизационно състояние

Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Издаване на становище за унищожаване на лекарства

Издаване на заверен препис или допълнетелен екземпляр от документ

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 2)

Предоставяне на достъп до обществена информация 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.