Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Административни услуги, предоставяни по електронен път

Административни услуги с електронно подписани документи

Указания за приемане и издаване на електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, в РЗИ – Стара Загора


1. Издаване на служебна бележка за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики
2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебната дейност в медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища
3. Издаване на удостоверени при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписи и лечебната дейност в медицински факултети и факултети по дентална медицина на висшите медицински училища
4. Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
6. Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
7. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
8. Прекратяване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
10. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии
14. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
15. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
17. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти
18. Издаване на удостоверения за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
19. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
20. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци – болнични
21. Издаване на становище за класификация на отпадъците
24. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
25. Издаване на международен сертификат за имунизации
26. Издаване на сертификат за имунизационно състояние
27. Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
29. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
31. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
32. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
34. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения
35. Издаване на становище за унищожаване на лекарства
37. Издаване на заверен препис или допълнетелен екземпляр от документ
38. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
40. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
41. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 2)
42. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2)
43. Предоставяне на достъп до обществена информация
44. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно адм.-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на адм.акт или с извършване на др.адм.услуга

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.