Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Метрология

metrДейността по метрологичното осигуряване в РЗИ Стара Загора  се изпълнява в съответствие със следните нормативни актове:

Закон за измерванията (ДВ бр. 46 от 2002г.) и приетите наредби към него.

Методично указание за осъществяване на метрологична дейност в системата на здравеопазването, утвърдено със Заповед № РД 09-17 от 23.01.2002 г. на Министъра на здравеопазването (Служебен бюлетин на МЗ бр. 5 от 2002г.) и Заповед № РД 15-1475 от 02.08.2002г. на министъра на здравеопазването.

Наредба за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 98 от 2003г.), в която са посочени средствата за измерване, техническите и метрологични характеристики към тях и методите за техния контрол)

Заповед № А-616 от 11.09.2018г. на Председателя на ДАМТН (за периодичност на последващи проверки на СИ).

Заповед № РД - 15-671 от 08.04.2005г. на Министъра на Здравеопазването относно регламентиране дейността по метрологичното осигуряване и финансовите възнаграждения на метролозите в системата на здравеопазването за изпълнение.

Практическо указание  за новопостъпили метролози в системата на Министерството на здравеопазването
Медицинската апаратура с измервателни функции по групи, подлежаща на метрологичен   контрол е следната:

 • Везни с неавтоматично действие - чл.38. - подлежат на последваща проверка.
 • Клинични стъклени живачни термометри с устройство за максимум - чл.95. - одобряване на тип, първоначална проверка и не подлежат на последваща проверка - чл.111.
 • Клинични електрически термометри с максимално показание -чл.114. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.126.
 • Клинични електрически термометри за непрекъснато измерване -чл.131. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка-чл.145.
 • Манометри за кръвно налягане - чл.173. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.187.
 • Манометри, използвани в съоръжения под налягане - чл.189. -одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.206.
 • Дозиметри - чл.578. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.597.
 • Електрокардиографи - чл.702. - одобряване на типа. първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.714.
 • Аудиометри - чл.738. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на последваща проверка - чл.744.
 • Диоптрометри - чл.782. - одобряване на типа, първоначална проверка и подлежат на периодична проверка - чл.792.

Списъкът е уточнен с директорите на Гл.дирекции "Мерки и измервателни уреди" и "Метрологичен надзор" към Държавната агенция за метрология и технически надзор.


С Постановление на Министерския съвет № 356 от 24.09.1997г. (ДВ бр. 88 от 1997г.) беше отменено освобождаването от такса за метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции.

В момента е в сила ПМС № 97 от 19.05.1999г. (ДВ бр. 50 от 1999г.) и неговото последно изменение и допълнение (ДВ бр. 32 от 2004г.), за утвърждаване на Тарифа 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор, и които са в сила и за системата на Министерството на здравеопазването. Извадка от Тарифата можете да намерите тук.

При новозакупена медицинска апаратура с измервателни функции, лечебното заведение подава заявление до:

Контактни данни:

Телефон:    042/ 602476, 042/ 601846
Адрес: гр.Стара Загра 6003, ул."Мусала" №26

Копие от заявлението се представя в РЗИ Стара Загора.  Аналогично заявление се подава и за средства за измерване, претърпяли ремонт.
Образци от тези заявление можете да изтеглите от секция Административно обслужване

При закупуване на медицинска апаратура с измервателни функции по номенклатура на Наредба за  средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 98 от 2003г.) е необходимо в тръжните документи за провеждането на конкурсите по Закона за обществените поръчки, да се запишат следните текстове:

Фирмите, участнички в търга, да представят Удостоверение за одобрен тип на съответния апарат, издадено от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, съгласно чл.31./1/ и чл.32. /I/ от Закона за измерванията / ДВ бр. 46 от 2002г./ и по реда на Глава трета, Раздел II от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол ( ДВ бр. 98 от 2003г.).
Фирмите, участнички в търга, да представят Сертификат /документ за упълномощаване/ за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз, издаден от фирмата производител на съответния апарат.
Фирмите, участнички в търга, да представят Декларация от свое име, включваща клауза за реализирането на задължителната последваща метрологична проверка след ремонт, извършвана от Държавната агенция за метрология и технически надзор, на основание чл. 43. ал. 2. и чл. 45. от Закона за измерванията и чл. 841. ал. 2. от Наредбата.

При закупуване на медицинска апаратура извън номенклатурата на Наредбата е необходимо в тръжните документи за провеждането на конкурсите да се запишат следните текстове:

 • "Фирмите, участнички в търга, да представят Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз, издаден от фирмата производител на съответния апарат"
 • "Фирмите, участнички в търга, да представят Декларация от свое име, включваща клауза за гарантиране  на проследимост, точност и достоверност на измерванията на съответния апарат."

Одобрените типове медицинска апаратура с измервателни функции можете да намерите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.