Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от РЗИ – Стара Загора

 

Длъжност Име  Декларации по чл.12 от ЗПУКИ 
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР д-р Елена Канева  чл.12, т.1, т.2;             чл.12, т.3
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР инж.Светла Карастоянова  чл.12, т.1, т.2;             чл.12, т.3 

ДИРЕКЦИЯ АПФСО

   
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ Анета Владимирова  чл.12, т.1, т.2

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН"

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ инж.Нели Ковачева  чл.12, т.1, т.2
СТАРШИ ЕКСПЕРТ Мариела Дражева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Искра Динева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Петка Игнатова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Силвия Христова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Златина Маджарова  чл.12, т.1, т.2

ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"  

НАЧАЛНИК  НА ОТДЕЛ Вилиана Бенчева  чл.12, т.1, т.2;          чл.12, т.3 
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  инж.Антония Коева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Пламен Генов  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Димитринка Димитрова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Рада Гоцкова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Евелина Ванишева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Марин Браянов  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Йордан Иванов  чл.12, т.1, т.2
СПЕЦИАЛИСТ Ангел Гаров  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Иван Стамов  чл.12, т.1, т.2

ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"  

ДИРЕКТОР  НА ДИРЕКЦИЯ д-р Ваня Кръстева  чл.12, т.1, т.2;             чл.12, т.4

ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ "  

НАЧАЛНИК  НА ОТДЕЛ д-р Мария Коларова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  д-р Николай Червенски   чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  д-р Неделчо Гьорчев  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  д-р Десислава Георгиева  чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Ростислава Арабаджиева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Павлин Радев  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Димка Чортова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Вичка Иванова  чл.12, т.1, т.2

ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ"  

НАЧАЛНИК  НА ОТДЕЛ д-р Десислава Делчева  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР   Иванка Георгиева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Силвана Николова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Гергана Гичева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Стефка Борисова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Веска Димова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Тянка Банкова   чл.12, т.1, т.2

ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"  

ДИРЕКТОР  НА ДИРЕКЦИЯ д-р Таня Перчемлиева  чл.12, т.1, т.2

ОТДЕЛ "ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ"

НАЧАЛНИК  НА ОТДЕЛ д-р Светлана Петрова  чл.12, т.1, т.2;             чл.12, т.3
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР д-р Ивелина Райкова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР /КАЗАНЛЪК/ д-р Веселина Станчева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР д-р Светла Андонова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР д-р Денка Семерджиева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР Георги Трифонов  чл.12, т.1, т.2
СТАРШИ ИНСПЕКТОР Йордалена Николова  чл.12, т.1, т.2
СТАРШИ ИНСПЕКТОР Руска Михайлова  чл.12, т.1, т.2
СТАРШИ ИНСПЕКТОР Дарина Пенкова  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР  Здравка Тенева  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР  Поля Христова  чл.12, т.1, т.2;             чл.12, т.3
ИНСПЕКТОР  Величка Бонева  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР  Надежда Иванова  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР /КАЗАНЛЪК/ Диана Късева  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР /КАЗАНЛЪК/ Боряна Цонева  чл.12, т.1, т.2
СПЕЦИАЛИСТ Иван Иванов  чл.12, т.1, т.2

ОТДЕЛ "МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"  

НАЧАЛНИК  НА ОТДЕЛ д-р Лилия Митева  чл.12, т.1, т.2;             чл.12, т.3
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ д-р Лидия Георгиева  чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Антоанета Проданова    чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Мария Антонова  чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Петранка Петрова  чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Недка Иванова  чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Елена Минчева  чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Елза Косакова  чл.12, т.1, т.2

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"  

ДИРЕКТОР  НА ДИРЕКЦИЯ д-р Станимир Станков  чл.12, т.1, т.2

ОТДЕЛ "ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ"  

НАЧАЛНИК  НА ОТДЕЛ д-р Димитринка Динева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  д-р Венета Ванишева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  Катя Кръстева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР Мария Иванова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  Миглена Илиева  чл.12, т.1, т.2;             чл.12, т.3
СТАРШИ ИНСПЕКТОР  инж. Красимира Режева  чл.12, т.1, т.2
СТАРШИ ИНСПЕКТОР  инж. Таня Петкова  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР Руска Панева   чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР  Станимира Петкова  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР  Дияна Йорданова  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР  Милена Горанова  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР Диана Динева  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР  Мирослава Борисова  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР  Иван Ахчиев  чл.12, т.1, т.2
ИНСПЕКТОР /КАЗАНЛЪК/  Красимира Цветанска  чл.12, т.1, т.2;             чл.12, т.4
ИНСПЕКТОР /РАДНЕВО/ Бистра Вълканова  чл.12, т.1, т.2

ОТДЕЛ "ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО"  

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР д-р Росица Николова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  д-р Саша Чакърова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ д-р Делян Цветков  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ д-р Ваня Карабойдева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Румен Динков  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Галина Господинова  чл.12, т.1, т.2
СТАРШИ ЕКСПЕРТ  Иван Димов  чл.12, т.1, т.2

ДИРЕКЦИЯ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"  

ДИРЕКТОР  НА ДИРЕКЦИЯ д-р Стефка Стоева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  Венета Казакова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  Дорина Димитрова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  Йорданка Чараджиева  чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Катя Монева  чл.12, т.1, т.2
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Златина Костова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Стоянка Вълчева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Мария Видева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Росица Генчева  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ Марияна Тодорова  чл.12, т.1, т.2
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ  Иванка Стамова  чл.12, т.1, т.2
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ Пламена Динкова  чл.12, т.1, т.2
СПЕЦИАЛИСТ Пламена Тодорова  чл.12, т.1, т.2

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.