Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 г.

С Решение на Министерски Съвет № 55 от 01 февруари 2018 г. се прие СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН 2018-2027 Г. И НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН 2023-2027 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Намаляване на колективния и индивидуалния риск за българското население от облъчване от радон в сгради, чрез провеждане на дългосрочна политика за осигуряване на стабилна правна и институционална рамка и подпомагане на изпълнението на мерките за намаляване на облъчването от радон.

 
С Решение на Министерски Съвет № 537 от 12 септември 2013г. беше приета НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДОН ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. Програмата се проведе в периода 2013 – 2017г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Формиране и провеждане на дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване на риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сгради.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: Да се поставят основите на системна национална политика, насочена към намаляване въздействието на радон в сгради, с цел превенция на риска за здравето чрез законодателни, административни и обществени мерки.
* Да се изготви радонова карта на България.
* Да се създаде система за контрол на нови и съществуващи сгради по отношение референтните нива на радон.
* Да се подобри обществената осведоменост.
* Да се създаде система за контрол на радон на работните места.
След приключване на тази програма политиката за намаляване и предотвратяване на риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сгради продължава.

Резултати от проучване 2018-2019 г. за област Стара Загора

Резултати от проучване 2015-2016 г. за област Стара Загора

Радон в сгради

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.