Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.