Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Употреба на изделия за вдишване в закрити обществени места

РЗИ – Стара Загора насочва внимание отново относно забраната за употреба на тютюневи изделия в закрити обществени места.

Считано от 01.06.2012 г., след промяната в Закона за здравето (ЗЗ), обнародвана в Държавен вестник, бр. 40 от 2012 г., е въведена забрана на тютюнопушене в закритите и някои открити обществени места (чл. 56 и 56а от Закона за здравето) с цел предпазване от излагането на вредното въздействие на тютюневия дим (емисии), както и за предпазване от започване, поддържане или увеличаване на употребата на тютюн във всяка форма.
При действието на тези законови разпоредби, във забраната за тютюнопушене са обхванати всички тютюневи изделия, съставени изцяло или частично от тютюн, които се консумират чрез пушене, вдишване и в резултат на това се отделят вещества (емисии).

Бездимно тютюнево изделие съгласно определението, дадено в § 1, т. 4е от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързани с тях изделия (ЗТТСИ), е тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене.
Консумацията при този вид тютюневи изделия се осъществява чрез система за нагряване на тютюн - използва се бързодействащ нагревател с електронен контрол за нагряване на тютюна до предварително определена температура (240±5℃), без да се инициира процес на горене.
Доколкото посочените системи за нагряване отговарят на посочените по-горе характеристики относно съдържание (продуктите представляват тютюнево изделие) и форма на употреба (продуктите се консумират чрез пушене, вдишване), както и с оглед на това, че при употребата им се отделят тютюневи емисии, следва да се приеме, че тяхната консумация попада в забраната за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити обществени места.
Следва да се има предвид, че бездимните тютюневи изделия за вдишване не представляват електронни цигари.

Електронната цигара представлява изделие, което може да се използва за консумация на съдържащи никотин пари чрез мундщук, или компонент на това изделие, включително патрон и резервоар, и устройството без патрон или резервоар. Електронните цигари могат да бъдат за еднократна употреба или за многократна употреба чрез контейнер за многократно пълнене и резервоар, или да бъдат презареждани чрез патрони за еднократна употреба (§ 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗТТСИ).
Най-съществената разлика между двата вида продукти е, че бездимните тютюневи изделия са съставени от тютюн, а чрез електронните цигари се консумира течност с никотин. От друга страна и бездимното тютюнево изделие и електронната цигара работят на един и същ принцип - нагряване без горене.

Наргилето също е устройство, използвано за пушене на тютюн, билки, плодове и други вещества. Димът се образува чрез непрякото им нагряване с въглени, след което се охлажда и филтрира, преминавайки през вода.
Всички форми на употреба на тютюн са вредни за здравето, тъй като тютюна по своята същност е токсичен и съдържа карциногени дори в естествено състояние.
Във връзка с изложеното употребата на електронни цигари не попада в забраната за тютюнопушене по чл. 56 и 56а от Закона за здравето.
Съгласно международни проучвания, различни от подаваните данни от производителите на тези изделия, пушекът, отделен от системата за нагряване съдържа елементи от пиролизата и термогенната деградация, както е и при дима, отделян при консумацията на тютюневи изделия за пушене.
Друго безпокойство на експертите в областта на опазване на общественото здраве по отношение на горепосочените изделия се поражда от факта, че никотина е в количества, близки до тези на конвенционалните цигари и от свързаната с него зависимост.

Всички форми на употреба на тютюн са вредни за здравето, включително на бездимните тютюневи изделия за вдишване, тъй като тютюна по своята същност е токсичен и съдържа канцерогени дори в естествено състояние.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.