Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Важна промяна на срока за подаване на документи при преосвидетелстване от ТЕЛК

Срокът за подаване на документи при преосвидетелстване от ТЕЛК е 
поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение
.

В Държавен вестник брой 8, от 25.1.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, с който се променя и Закона за здравето.
Промените в двата закона касаят случаите на преосвидетелстване за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които е налице забавяне на медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето. В тези случаи, когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение.

Допълнението на Закона за здравето включва нов член 101б, който определя и реда за предоставяне на информация на заинтересованите страни, от които зависи продължаване действието на индивидуалната оценка на потребностите до издаването на новото експертно решение.

Информираме Ви, и че с ДВ бр. 10 от 31.01.2023 г. са извършени изменения и допълнения в Наредбата за медицинска експертиза, в т.ч. в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане.

В тази връзка, акцентираме за необходимостта всички лица, които имат срочни експертни решения, да подават заявления-декларации и съответната медицинска документация в РКМЕ (картотека) при РЗИ – Стара Загора за преосвидетелстване поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права.

Подробна информация за изискуемите документи за освидетелстване от ТЕЛК може да намерите в електронния сайт на РЗИ - Стара Загора раздел „Административно обслужване“ - „Експертиза на трудоспособността“ - РКМЕ.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.