Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Изменения в условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

От 13.06.2023 г. в ДВ бр.51 са обнародвани изменения в Наредба № 4 на МЗ от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Съгласно промените, предписването и отпускането на лекарства, съдържащи наркотични вещества, ще се извършва с електронна рецепта.

Хартиени рецепти със зелен или жълт цвят ще могат да се изпълняват в аптеките по досегашния ред само, ако са издадени преди влизането в сила на промените в наредбата, до изтичането на тяхната валидност ( 7 дни от издаването).

Вече е възможно електронно изписаните жълти и зелени рецепти да се изпълняват в аптеки на територията на цялата страна.
Дейностите по отчетност и контрол ще се осъществяват и в електронна среда чрез обмен на необходимата информация от специалните рецептурни бланки посредством НЗИС.

Обръщаме внимание, че в срок до 13.08.2023 г. всички лекари и лекари по дентална медицина, които са получили хартиени специални рецептурни бланки (жълт или зелен цвят – използвани и неизползвани) трябва да ги върнат в РЗИ – Стара Загора с приемо-предавателен протокол.

По изключение за изписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, отпускани само от болничната аптека на ЛЗБП (напр. медицинска онкология), лекарите от това лечебно заведение ще имат възможност да продължат да издават жълти и зелени рецепти по досегашния ред – до интегрирането на софтуерите на лечебното заведение с Националната здравноинформационна система (НЗИС), но не по-късно от 31 декември 2023 г. В този случай предоставените им рецептурни бланки трябва да бъдат предадени в РЗИ в срок до 29 февруари 2024 г.

Първите екземпляри на рецептите, издадени преди влизане в сила на промените в наредбата се отчитат в РЗИ по досегашния ред и срокове.
Вторите екземпляри на рецептите, приети от магистър-фармацевтите до влизане в сила на промените в наредбата, се изпращат на съответните инспектори по наркотичните вещества в РЗИ по опис на хартиен и електронен носител в срок до 10 юли 2023 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.