Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Засилен контрол на качеството на водата за питейно-битови цели в гр.Стара Загора

РЗИ - Стара Загора проверява чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода по показателите за качество, определени в Приложение № 1 на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и честота, определена съгласно разработен план за контролен мониторинг.

Във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности от „ВиК“ ЕООД гр.Стара Загора по водоснабдителната мрежа на територията на града, на 07.09.2023г. служители на РЗИ – Стара Загора извършиха контролно пробонабиране от 4 пункта в гр.Стара Загора, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града.

Резултатите от извършения анализ не показаха отклонения от изискванията за качество, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ. бр.30/2001 г. изм. и доп. ДВ. бр.6/16.01.2018 г.

РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно битови цели в гр.Стара Загора, като извършва пробонабиране от крана на потребителя, съгласно изискванията на Наредба № 9. Резултатите от извършения мониторинг се публикуват на сайта на инспекцията в рубриката „Качество на питейната вода“.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.