Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

До всички лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписи

Утвърдени нови образци на заявления за административни процедури по Закона за лечебните заведения.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:

Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-05 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-06 - Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-07 - Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;

Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 - за регистрация и пререгистрация.

Уведомяваме Ви, че всички неприключени преписки ще бъдат преразгледани по новия ред, като лечебните заведения, които са подали документи по стария ред няма да заплащат такса, но следва да допълнят заявлението си с новите изискуеми документи:
• списъци на електронен и хартиен носител по образец Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 с декларативен характер;
• копие на трудов/граждански/друг вид договор относно правоотношенията на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение.

Обръщаме внимание, че издадените преди 23.01.2024г. удостоверения за регистрация са валидни, с изключение на Приложение № 2 и следва да се приемат от всички заинтересовани страни.

При настъпване на промяна във вписаните обстоятелства по регистрацията на представляваното от Вас лечебно заведение, считано от 15.02.2024 г. следва да подавате документи до ИАМН чрез РЗИ – Стара Загора, които могат да бъдат изтеглени от официалната страница на ИАМ.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.