Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

На вниманието на лекарски асистенти и фелдшери, практикуващи на територията на област Стара Загора!

Регионална здравна инспекция – Стара Загора свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на лекарските асистенти и фелдшерите – Стара Загора - Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ), за избор на органи на колегията (управителен съвет, контролна комисия, комисия по професионална етика) и на делегати за първия конгрес на съсловната организация.
Събранието ще се проведе в гр. Стара Загора, зала „Аула“ в сградата на Медицински факултет (ул. Армейска“ №11) на 20.06.2024 г. от 14.00 ч.

За участие в общото събрание са поканени всички лекарски асистенти и фелдшери, които упражняват професията си на територията на област Стара Загора. Членството за лица с придобита професионална квалификация „лекарски асистент“ и „фелдшер“, които не упражняват медицинската професия, е по желание.

При обективна невъзможност на специалист за присъства на общото събрание, може да упълномощи свой колега да го представлява. Един участник в събранието може да бъде упълномощен от максимум 2 други колеги.

Специалист, който по обективни причини не може да присъства на общото събрание може да бъде предлаган и избиран в управителните и контролни органи или като делегат за конгреса, при условие, че е дал предварително писменото си съгласие за това.

Общото събрание се свиква на основание § 19, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ДВ бр. 39 от 2024 г.),

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.