Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Отдел „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ", Дирекция „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ, Отдел „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ", Дирекция „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Виж пълния текст...

Обява

На 15 септември 2015 г. от 17:00 ч. в залата на Народно читалище "Свети Климент Охридски 1858 г.", под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора – инж. Георги Ранов ще се проведе театрален спектакъл – подарък от РЗИ – Стара Загора за първия учебен ден на първокласниците.

Обявление

До потребителите на административни услуги, предлагани от РЗИ Стара Загора
Във връзка с промените в Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г.), РЗИ Стара Загора  въвежда комплексно административно обслужване, при което административните услуги се предоставят без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от РЗИ Стара Загора като първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.