Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

РЗИ – СТАРА ЗАГОРА организира провеждането на курс за придобиване на провоспособност за изпълнители на дейности по ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за длъжността “ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР” на Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Хората с увреждания трябва да представят експертни решения на ТЕЛК

Във връзка с писмени указания от Агенция за социално подпомагане - София за изискване при отпускане на социални помощи и добавки, лицата с увреждания трябва да представят в съответната Дирекция "Социално подпомагане" експертни решения на ТЕЛК с гриф „Влязло в сила”.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.