Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Наредби

 • НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
 • НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
 • НАРЕДБА № 19  ОТ 22 ЮЛИ 1999Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ
 • НАРЕДБА № 21  ОТ 12 ОКТОМВРИ 2000Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ
 • НАРЕДБА № 6  ОТ 26 ЯНУАРИ 2001Г. ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ФЕЛДШЕРИ И ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ОТ ЛЕКАРИ, СТОМАТОЛОЗИ, ФЕЛДШЕРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
 • НАРЕДБА № 9 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
 • НАРЕДБА № 28  ОТ 31 МАЙ 2001Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО НЯМА АПТЕКА, МОГАТ ДА ЗАКУПУВАТ, СЪХРАНЯВАТ И ОТПУСКАТ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
 • НАРЕДБА № 8  ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА
 • НАРЕДБА № 7 ОТ 1 МАРТ 2005Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ
 • НАРЕДБА № 18  ОТ 20 ЮНИ 2005Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 • НАРЕДБА № 1  ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 • НАРЕДБА № 49 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
 • НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
 • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ
 • НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
 • НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА
 • НАРЕДБА № 2 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЗТОЧНИЦИ
 • НАРЕДБА № 2 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ
 • НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
 • НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 • НАРЕДБА № 3 ОТ 27 АПРИЛ 2000Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА
 • НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АПРИЛ 2004Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 • НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИИ
 • НАРЕДБА № 9 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011Г. ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ
 • НАРЕДБА № 1 ОТ 11 АПРИЛ 2011Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ
 • НАРЕДБА № 29 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ДРОГЕРИЯ
 • НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
 • НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ
 • НАРЕДБА № 5 ОТ 30 МАЙ 2008Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ
 • НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
 • НАРЕДБА № 11 ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ АПТЕКИ
 • НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ
 • НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • НАРЕДБА № 15 ОТ 21 АВГУСТ 1987Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ
 • НАРЕДБА № 21 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБВАНЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИЦИ
 • НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ
 • НАРЕДБА № 24 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2003Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСКОТЕКИТЕ
 • НАРЕДБА № 27 ОТ 16 АВГУСТ 2005Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДРЕХИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА
 • НАРЕДБА № 36 ОТ 30 НОЕМВРИ 2005Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ
 • НАРЕДБА № 43 ЗА ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 • НАРЕДБА № 2 ОТ 7 МАРТ 2013 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ
 • НАРЕДБА № 6 ОТ 10 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
 • НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.