Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Стратегически цели

Стратегически цели на РЗИ

Gerb

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА


ЦЕЛИ

  • Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Стара Загора.
  • Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива.
  • Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.
  • Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.
  • Ограничаване заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и контрола на заразните болести.
  • Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Прилагане на интердисциплинарен подход при изпълнение на политиките за промоция на здравето и профилактика на болестите на междуинституционално равнище при водеща и координираща роля на Министерството на здравеопазването и активно включване на професионални и неправителствени организации и сдружения, медии и др.

Укрепване на институционалния и кадрови капацитет.

Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси:
- кадрово обезпечаване на РЗИ с лекари, с осигуряване на възможност за придобиване на специалност и инспектори по обществено здраве, които професионално и ефективно да провеждат политиките в областта на опазване на здравето на гражданите и държавния здравен контрол;
- повишаване квалификация на служителите чрез провеждане на курсове, семинари и др. форми на продължаващо обучение и усъвършенстване на системата за подбор и оценка на служителите.

1. В областта на промоция на здравето и профилактика на болестите:
1.1. Прилагане на интегрирани модули за интервенция за намаляване факторите на риска (поведенчески, на жизнената среда) при различните възрастови и професионални групи и др. чрез използване на различни стратегии за координиране на дейностите на специалистите;
1.2. Изграждане на диалог и партньорство за съвместни дейности за здраве с всички заинтересовани страни, активно включване на професионални и неправителствени организации, сдружения, медии и др.;
1.3. Създаване на база данни за детерминантите на здравето, като основа при разработване на национални и регионални програми за промоция и превенция;
1.4. Повишаване на знанията и методичния капацитет на РЗИ в областта на здравословния начин на живот, с възможности за консултиране на населението за повишаване на информираността, уменията и мотивацията на населението в тази насока;
1.5. Мултисекторно сътрудничество и включване на храненето в усилията за осъществяване на икономически ефективни действия за насърчаване на здравословното хранене;
1.6. Промоция на здравословно и балансирано хранене през всички етапи на живота чрез изграждане на подкрепяща среда;
1.7. Създаване на система за наблюдение, мониторинг, оценка на детерминанти и тенденции чрез изследване на храненето и хранителния статус на популационно ниво;
1.8. Разработване и внедряване на регионално ниво на секторни политики за съчетаване на здравните и социалните услуги с цел улесняване достъпа на трудно достъпните и маргинализираните групи, разширяване мрежата на здравните медиатори и повишаване знанията, уменията и ролята им в този процес.

2. В областта на надзора на заразните болести
2.1. Последователната и целенасочена държавна политика за осъществяването на високоефективен надзор на заразните болести и разходноефективна национална имунизационна политика, успоредно с повишаване знанията на медицинските специалисти и информираността на обществото по въпросите на профилактиката на заразните болести;
2.2. Поддържане на висок имунизационен обхват в тясно взаимодействие с всички ведомства, неправителствения сектор, местната власт с акцент върху обхващането на деца в риск и труднодостъпните групи от населението;
2.3. Усъвършенстване на системата за опазване на страната от внос на инфекции с висок епидемичен потенциал риск съответствие с Международните здравни правила и за провеждане на ефективен граничен здравен контрол чрез материално и кадрово обезпечаване на дейностите;
2.4. Предоставяне на достъпна и надеждна информация за ВБИ до обществото, въвеждане на най-високите стандарти в практиката и поведението за намаляване на риска от ВБИ, повишаване квалификацията и продължаващо обучение на персонала през целия професионален път;
2.5. Продължаващи национални усилия за рационална антибиотична политика, базирана върху ограничената свободна продажба на антибиотиците, неправилното им приложение (вкл. във ветеринарната медицина и селското стопанство), надзора на антибиотичната резистентност и съвременните критерии на рационалната антибиотична политика.

3. Ефективен и качествен държавен здравен контрол:
3.1. Повишаване ефективността на държавния здравен контрол на обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда в съответствие с регионалните, националните и европейските изисквания чрез:
3.1.1. Усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда (шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, питейни води, води за къпане, минерални води и др.);
3.1.2. Подобряване контрола на предлаганите на пазара продукти и стоки със значение за здравето на човека. Извършване на насочени проверки на пазара на определени категории продукти и стоки със значение за здравето на човека, основани на оценка на здравния риск. Извършване на лабораторни анализи на опасни продукти и стоки със значение за здравето на човека;
3.1.3. Извършване на периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, разработване и провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата;
3.1.4. координиране и синхронизиране на секторните политики за ограничаване и предотвратяване на риска от неблагоприятното въздействие на факторите на околната и жизнената среда върху здравето;
3.2. Осигуряване на устойчиво развитие и укрепване на капацитета на общественото здраве чрез:
3.2.1. Усъвършенстване на нормативната уредба и непрекъснато й хармонизиране в съответствие с научните достижения и правото на Европейския съюз;
3.2.2. подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за състоянието на факторите на жизнената среда (води, шум, атмосферен въздух, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, вибрации), за въведени ограничения, причините поради които са възникнали отклонения, както и мерките които трябва да се предприемат.
3.3. Подобряване на инфраструктурата и материално-техническата осигуреност:
3.3.1. повишаване капацитета на лабораторната дейност на РЗИ чрез закупуване на допълнително лабораторно оборудване и поддържане в изправност на наличната апаратура;
3.3.2. подобряване на условията на труд;
3.3.3. внедряване на съвременни информационни системи за навременен обмен на данни за опасни продукти и стоки на пазара с ЕК, както и въвеждане на данни за извършвания мониторинг.

МЕРКИ

1. Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда, надзора на заразните болести и опазване на общественото здраве.
2. Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при спазване на утвърдени стандартни оперативни процедури, ръководства или указания.
3. Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и препоръките на ЕС, мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда, с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението.
4. Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17 025 или БДС ISO 17 020. Разширяване обхвата на акредитация на ЛИК при РЗИ с всички показатели, свързани с анализа на продуктитите и стоките и факторите на жизнената среда.
5. Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен здравен контрол.
6. Провеждане на систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения.
7. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза.
8. Продължаване на дейностите по национални програми и политики за ограничаване на заболяемостта и смъртността от социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда.
9. Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми.
10. Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.
11. Изпълнение на дейности по регионални, национални програми и проекти за ограничаване влиянието върху здравето на поведенческите рискови фактори и факторите на жизнената среда.
12. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над СПИН, туберкулозата и сексуално предавани инфекции (СПИ).
13. Опазване на населението на областта от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск чрез създаване и поддържане на механизми за своевременна и адекватна реакция при здравни заплахи от биологично естество, в т. ч. биотероризъм. Повишаване готовността за посрещане на грипна пандемия, взривове и епидемии от други заразни болести.
14. Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България, засилване на взискателността по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща „хладилна верига”.
15. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните структури, националните центрове по обществено здраве, неправителствени организации и МЗ при изпълнение на дейностите по превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ.
16. Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване на квалификацията на кадрите от РЗИ.
17. Подобряване ефективността на действащите на регионално ниво съвети по определени здравни проблеми.
18. Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с другите регионални структури на държавната власт при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол, надзора на заразните болести и по профилактика на болестите и промоция на здраве.
19. Анализиране на потребностите от човешки ресурси в областта на здравеопазването, планиране и координиране дейностите по провеждане на следдипломно обучение в системата на здравеопазването в областта.
20. Повишаване информираността на населението.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.