Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

25.03.2024 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с публикуваната на 13.06.2023 г. в ДВ, бр. 51 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 44, ал. 1

Места за специализанти, финансирани от държавата, обявени от базите за обучение

 

01.08.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с публикуваната на 13.06.2023 г. в ДВ, бр. 51 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 44, ал. 1

Места за специализанти, финансирани от държавата, обявени от базите за обучение

 

29.03.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. а Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и заповед № РД-19-4/26.07.2022г. на Министъра на здравеопазването,

База за обучение: УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“ АД - гр. Стара Загора
Висше училище, с което базата има сключен договор: Тракийски Университет - Медицински факултет - Стара Загора

  Клинична специалност Брой
предложени места, финансирани
от държавата
Крайна дата
за подаване на документи  
Телефон за контакт
(лице за контакт)
1. Медицинска онкология 1 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
2. Неврохирургия 2 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
3. Образна диагностика 2 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
4. Обща и клинична патология 1 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
5. Психиатрия 1 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
6. Ревматология 1 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
7. Спешна медицина 2 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
8. Урология 2 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
9. Ушно-носни-гърлени болести 1 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
10. Физикална и рехабилитационна медицина 1 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
11. Педиатрия 1 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
12. Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) 4 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
13. Педиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери) 2 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
14. Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери) 2 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
15. Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) 2 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова
16. Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) 2 10.04.2023 г. 042/698514
Соня Димитрова

 

16.08.2022 г.
Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и заповед № РД-19-4/26.07.2022г. на Министъра на здравеопазването,
УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр.Стара Загора обявява конкурси за Лекари-специализанти по чл. 13 държавна поръчка, както следва:
• Лекар специализант по Детска кардиология
• Лекар специализант по Детска ревматология
• Лекар специализант по Лъчелечение
• Лекар специализант по Медицинска онкология
Документите се подават в Деловодството на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ ,
в периода от 17.08.2022г до 17.09.2022г, всеки работен ден от 09:00 до 15:00ч.

04.04.2022 г.
На вниманието на лекари и специалисти по здравни грижи, желаещи да се зачислят за специализация на места финансирани от държавата по клинични специалности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1.
Информация за обявени от ЛЗБП места финансирани от държавата във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
„Комплексен онкологичен център Стара Загора „ ЕООД
- Акушерство и гинекология- 1 длъжност;
- Образна диагностика- 1 длъжност;
- УНГБ- 1 длъжност;
- Нуклеарна медицина- 1 длъжност;
Желаещите за бъдат зачислени следва да подадат заявление в съответното лечебно заведение в срок до 10.04.2022 г. Зачисляването става възможно след утвърждаване на местата, финансирани от държавата със Заповед на Министъра на здравеопазването – в срок до 15.08.2022 г.


01.04.2022 г.

На вниманието на лекари и специалисти по здравни грижи, желаещи да се зачислят за специализация на места, финансирани от държавата, по клинични специалности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Информация за обявени места от ЛЗБП


14.02.2022 г.

На вниманието на лечебните заведения и лекари, специалисти по здравни грижи и немедицински специалисти, работещи в системата на здравеопазването, желаещи да кандидатстват за специализация на място, финансирано от държавата.
Заповед № РД-19-1/14.01.2022г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. 
Приложения към заповедта 
Указанията на МЗ 

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.