Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Нормативна уредба и номенклатура на специалностите


Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г., попр. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.


НАРЕДБА № 1

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.