Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България прие:

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.