Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Химични вещества и смеси

Контрола върху химичните вещества и смеси се осъществява, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. Изм. – ДВ, бр. 114 от 2003г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2010г.), както и свързаните с него подзаконови Наредби и Регламенти.
На контрол подлежи изпълнението на изискванията за:
1. класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси;
2. класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества, смеси и специфични изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
3. предоставяне на информация надолу по веригата на доставки за химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
4. ограничаване пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и наредбата по чл. 4б, ал. 2 с цел опазване на човешкото здраве;
5. етикетиране и опаковане на детергенти и ПАВ, предназначени за детергенти съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004;
6. предоставяне на информация за съставките на детергентите съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004;
7. пускане на пазара на биоциди, включително на основни вещества;
8. провеждане на научноизследователска и развойна дейност, включително за провеждането на опити, при които в околната среда се освобождава или може да се освободи биоцид или активно вещество;
9. предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти, с цел планиране на превантивни мерки и лечение и защита на живота и здравето на хората.
Контролът се извършва от оправомощени със Заповед на Министъра на здравеопазването длъжностни лица.
Извършваният контрол по този закон е превантивен, текущ и последващ.
 • Превантивният контрол се осъществява чрез процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциди по реда на глава четвърта.
 • Текущият контрол се осъществява с извършване на:
1. планови проверки въз основа на годишен план за контролната дейност;
2. проверки по жалби и сигнали на физически или юридически лица;
3. проверки в случай на съмнение;
4. проверки по запитване на Европейската агенция по химикали или компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
 • Последващият контрол се осъществява чрез проследяване изпълнението на предписанията, дадени на контролираните лица по време на извършването на контрола, и на наложените по реда на този закон принудителни административни мерки.
Контролът се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на място, пробовземане, лабораторни анализи, наблюдения и измервания.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.