Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 юли 2017 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 25

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 57
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 456
 • Брой проби по микробиологични показатели - 57
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 114

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 8
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 368
 • Брой проби по микробиологични показатели - 8
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 40

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели - 0
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 0
 • Брой проби по микробиологични показатели - 0
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 0

7. При извършения от РЗИ – Стара Загора мониторинг за радиохимичен анализ на водата, предназначена за питейно-битови цели в област Стара Загора се установи стойности по показател обща алфа активност над определеното контролно ниво:

Зона на водоснабдяване

Населено място

Допустима норма

Обща α-активност

Bq/l

1.

Марица-Текира“

гр. Чирпан

0.1

0.18

2.

Казанка“

с. Казанка

0.1

0.23

3.

Тулово“

с. Тулово

0.1

0.12

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити                         -   19
 • Шигелози                                -  4
 • Вирусен хепатит тип А          -   0
 • Салмонелози                           -  1
 • Колиентерити                         -  0 

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването
През периода са издадени: - предписания – 6 бр.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 1 до 15 юли 2017 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.