Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Приемен кабинет лабораторни изследвания

Лице за контакт: д-р Стефка Стоева               
адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа” №10, ет.1, стая 103
тел. 042/602976

Работно време на кабинета:
всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.
GSM: 0878229412

Дейност на кабинета:

Приемане на проби води, отривки от производствена среда, козметични продукти и битово-химични препарати, химични вещества и препарати - дезинфектанти и общи биоциди и продукти, предназначени да бъдат в пряк продължителен контакт с кожата  за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ  по искане на физически и юридически лица, в обхват на акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025.

Сертификат за акредитация рег.№ 140 ЛИ на ИА БСА с валидност  17.07.2023 г.

Приемане на заявки за извършване на измервания на факторите на работната среда – микроклимат, шум, осветление, в обхват на акредитация по БДС EN ISO/IEC 17020.
Сертификат за акредитация рег.№ 248 ОКА на ИА БСА с валидност  28.04.2021 г.

Приемане на заявки за извършване на измервания на факторите на работната и околна среда – вибрации предавани по системата ръка-рамо, измерване на електромагнитно поле в кабинети по физикална терапия,  измерване на електромагнитно поле от базови станции на мобилни оператори, извън обхват на акредитация.

Подаване на документи и получаване на информация:

Заявление-образец за вида на исканата услуга се попълва и подава в Приемен кабинет на дирекция „Лабораторни изследвания”. При необходимост се провежда консултация с директора на дирекция „Лабораторни изследвания” и чрез него със съответния експерт, отговорен за извършване на дейността, относно: вида на изследванията/измерванията, метод на изпитване/контрол, осигуряване на условия на пробовземане, срок на изпълнение, искания на клиента.

 

Заплащането на услугите на услугите се извършва при подаване на заявлението за извършване на изпитване/измерване, съгласно Приложение № 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 23.10.2012 г.).

в касата на РЗИ - Стара Загора – гр.Ст.Загора, ул.„Стефан Караджа” №10, ет.1, ЗАО

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.