Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Публична покана

За участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Избор на  лечебно/и заведение/я за осъществяване на не по-малко от 500 акушеро-гинекологични профилактични прегледа и за осъществяване на не по-малко от 500 педиатрични профилактични прегледа на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от област Стара Загора в изпълнение на дейности за 2013 г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ОФЕРТА
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
ДОГОВОР
ЦЕНОВА ОФЕРТА
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.