Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Дейности по ОМП и БАК

Дейности по ОМП и БАК

ДЕЙНОСТИ НА РЗИ СТАРА ЗАГОРА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

За осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, към Директора на РЗИ се създава съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.  Чрез същият се осигурява изпълнение на контролните функции на министъра на здравеопазването при провеждане на държавната политика по планиране и организиране  на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи на територията на област Стара Загора.

Съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към РЗИ Стара Загора е постоянно действащ орган и се изгражда в съответствие с чл.10, ал.1, т.6 от Закона за здравето и чл.17, ал.1, т.1, буква "б" от Правилника за устройство и дейността на Регионалните здравни инспекции.

Поименният състав на Съвета се определя със заповед на директора на РЗИ, който е и негов председател.
Съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, извършва следните основни дейности:
 - Изготвя ежегодна програма за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи на населението в област Стара Загора
 - Приема регионален план за действие при бедствия, аварии и катастрофи
 - Проучва потенциалните рискове за здравето при бедствия, аварии и катастрофи от невоенен характер, потребностите от медицинска помощ, ресурсите на лечебната мрежа
 - Координира и контролира дейността на лечебните и здравните заведения, свързана с медицинското осигуряване на населението при кризи
 - Формира и подготвя органи за управление и екипи за медицинска помощ
 - Приема програми за обучение на медицинските екипи, работещи в условията на бедствия, аварии и катастрофи

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.