Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Важно съобщение

МЗ обявява процедура за подбор по документи за избор на ликвидатор на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" ЕООД, с.Радунци.

ПОКАНА за избор на ликвидатор на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци” ЕООД, с.Радунци.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за подбор по документи  за избор на ликвидатор в еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 на сто държавно участие в капитала – „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци” ЕООД, с.Радунци
ДЕКЛАРАЦИЯ  по процедура за избор на ликвидатор на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци” ЕООД, с.Радунци

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.