Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Справка за качеството на водата, подавана за питейно-битови цели в гр.Стара Загора през 2015 година

РЗИ – Стара Загора извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на населението не само в гр.Стара Загора, а и за цялата област.

Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Всяка година РЗИ – Стара Загора съвместно с експлоатационното дружество „В и К" ЕООД гр. Стара Загора изготвят програма за мониторинг на качествата на питейната вода предназначена за питейно-битови цели.
През 2015 г. са изследвани общо 286 проби питейна вода от мястото на потребителя в гр.Стара Загора. Пробонабирането се извършваше ежеседмично от 22 пункта, разположени в различни квартали на града, съгласно изготвен график.
Изследването на питейната вода се извършва от акредитирана лаборатория при РЗИ – Стара Загора – Лабораторен изпитвателен комплекс, сертификат за акредитация рег. № 140 ЛИ/07.07.2015г. издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006.
През 2015г. не са установени отклонения в качеството на питейната вода от нормативните изисквания в гр. Стара Загора.
През годината по показателите на постоянния мониторинг са проведени изпитвания на 273 проби, които съответстват на нормативните изисквания. В постоянния мониторинг са включени следните показатели: Цвят, мирис, вкус, мътност, активна реакция (pH), нитрити, нитрати, амониеви йони, хлориди, манган, електропроводимост, колиформи, ешерихия коли, остатъчен свободен хлор.
По показателите на периодичния мониторинг през 2015г. са изследвани 13 проби, които съответстват на нормативните изисквания. В този вид мониторинг са включени показателите: Цвят, мирис, вкус, мътност, активна реакция (pH), нитрити, нитрати, амониеви йони, хлориди, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезиеви йони, манган, желязо, шест валентен хром, фосфати, сулфати, флуор, електропроводимост, алуминий, мед, цинк, арсен, олово, кадмий, бор, никел, цианиди, натрий, селен, антимон, живак, органофосфорни пестициди, органохлорни пестициди, коли форми, ешерихия коли, ентерококи, общ брой микроорганизми и сулфитредуциращи клостридии.
Количеството на показателя остатъчен свободен хлор във водата, предназначена за питейно-битови цели се определя и записва ежедневно.
Това обаче не трябва да ни успокоява.
Опазването на водите от замърсяване трябва да бъде приоритет на всеки един от нас!

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.