Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Здравно-техническа експертиза на РЗИ Стара Загора

Основните дейности по здравно-техническата експертиза на РЗИ Стара Загора са:

- Ежеседмично провеждане на Експертен съвет в РЗИ по повод:

    а). изготвяне на здравни заключения на устройствени схеми и планове, включително и подробни устройствени планове /ПУП/, за съответствието им със здравните изисквания
    б). изготвяне на здравни заключения на инвестиционни проекти, за съответствието им със здравните изисквания
    в). здравен контрол на Екологични оценки /ЕО/ и Оценки за въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционни намерения на физически и юридически лица

- Със заповед на кметовете от областта, експерти на РЗИ Стара Загора са включени  в Общинските експертни съвети по устройство на територията /ОЕСУТ/ на Общините в област Стара Загора.

- Със заповед на Областния управител, експерти на РЗИ Стара Загора са включени в Областни експертни съвети /ОЕС/. 

- Предварителен здравен контрол на обекти по време на строителство.

- Предварителен здравен контрол на обекти, подлежащи на държавно приемане/ДПК/.

- Участие в държавни приемателни комисии /ДПК/.

- Здравен контрол по писма, сигнали и жалби на физически и юридически лица

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.