Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Контрол на дейността върху службите по трудова медицина

Основна роля на службите по трудова медицина е да осигурят здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигурят най-висок стандарт на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.
Контрол върху дейността на службите по трудова медицина /СТМ/ могат да упражняван органите на държавен здравен контрол, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, ДВ бр. 124 от 1997г., и промените в глава седма “Контрол и административнонаказателна отговорност” (чл.54а). Контролът обхваща:
1. регистрацията и съответствието на данните и документите по чл. 25 г, ал. 1 и чл. 25 д, ал. 1 с фактическото състояние;
2. изпълнението на договорените с работодателя дейности по чл. 25 а, ал. 1, свързани със здравето на работещите;
3. документите, удостоверяващи дейността на службата.
(2) Контролът се извършва текущо и в случаи на подадени жалби и сигнали.
(3) Органите на държавния здравен контрол имат право:
 • на свободен достъп до службите по трудова медицина;
 • да изискват информация и документи от службата по трудова медицина във връзка с дейността й;
 • да дават задължителни предписания на службата по трудова медицина за отстраняване на констатирани нарушения;
 • да съставят актове за констатирани административни нарушения.
При изпълнение на своите задължения органите на държавния здравен контрол са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са им станали известни при проверката и които представляват производствена или търговска тайна на контролираните предприятия.
Контролът се извършва с цел спазване изискванията на Наредба №3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр. 14 от 2008 г.). На основание чл. 25б, ал. 4 от ЗЗБУТ, министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика определиха условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина -
С наредбата се уточняват и детайлизират основните дейности на службите по трудова медицина, които са регламентирани със ЗЗБУТ.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.