Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Временно ограничение за употребата на питейна вода в село Казанка за пиене и за приготвяне на храна от 17 март 2018 г.

При мониторинг на водата, извършен на централен водоизточник в село Казанка, община Стара Загора, е установено отклонение в химичните показатели на водата за питейно-битови цели (съгласно Приложение №1 на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването). Направени анализи в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките - София от два водоизточника показват концентрации 0,055 mg/l за ниска зона и резултат 0,045 mg/l за висока зона, които стойности са над максималната от 0,03 mg/l на естествен уран в питейна вода в село Казанка.

Във връзка с това РЗИ – Стара Загора направи предписание (до подобряване качествата на питейната вода) за временно ограничаване на ползването ѝ за питейни нужди и за готвене, което влиза в сила веднага.

Издаденото предписание е изпратено днес, 17 март 2018 г., за изпълнение от ВиК – Стара Загора. Водоснабдителното дружество трябва да достави на населението в село Казанка вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискването на Наредба №9 на МЗ. ВиК има задължение също и да уведоми хората за временното ограничение.

Нови проби от два водоизточника и взети от домакинство ще бъдат изпратени в Национален център по радиобиология и радиационна защита, за да бъде изследвана отново концентрацията на естествен уран.

РЗИ – Стара Загора се обръща към медиите с молба за съдействие за информиране на населението.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.