Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Остава в сила забраната за ползването на водата в с. Казанка за пиене и готвене

Съгласно протоколите от проведен радиологичен контрол на проба вода от крана на потребителя в с. Казанка, общ. Стара Загора, получени в РЗИ – Стара Загора на 20.04.2018 г., стойността на естествения уран е 0,0290 mg/l при норма 0,03 mg/l, а стойността на показателя обща алфа-активност е 0,912 Bq/l при контролно ниво 0,1 Bq/l, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследванията са проведени в Национален център по радиобиология и радиационна защита - София.

РЗИ – Стара Загора издаде предписание на „ВиК” ЕООД – Стара Загора да извърши допълнителен анализ за определяне на конкретни радионуклиди, с цел определяне на индикативната доза и здравния риск за населението, както и за провеждане на завишен мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели в населеното място, при крана на потребителя. Мониторингът ще се извършва четири пъти сезонно в годината, като се изследват контролното ниво на обща алфа активност, обща бета активност и естествен уран.

На 24.04.2018 г. експерти от РЗИ ще вземат проба вода от крана на потребителя в с. Казанка за изследване на показателите на обща алфа активност, обща бета активност и естествен уран в РЗИ – Пловдив.

Мерките за забрана ползването на питейна вода за пиене и приготвяне на храна остават в сила до потвърждаване на резултатите за стойностите на естествен уран в границите на нормата. „ВиК” – Стара Загора ще продължи да осигурява с водоноска питейна вода за населението, отговаряща на изискванията.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.