Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Направени са промени, касаещи извършването на медицинската експертиза от ТЕЛК

В Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза, на Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ) и Наредбата за медицинската експертиза, са направени промени, касаещи извършването на медицинската експертиза от ТЕЛК, обнародвани в Държавен вестник, бр. 62 от 27.07.2018 г. и Държавен вестник, бр. 64 от 03.08.2018 г.

Съществена промяна в експертната дейност на ТЕЛК е предоставянето на възможността комисията да се произнесе предимно въз основа на предоставената медицинска документация. Само при необходимост ще се осъществява клиничен преглед и ще се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти. Уточнено е, че произнасянето по документи се извършва когато представената медицинска документация обективизира степента на увреждане и функционален дефицит на заболелия орган и/или система и не е необходимо за нуждите на експертизата извършването на клиничен преглед и/или назначаването на допълнителни изследвания и консултации.

Отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти може да намерите тук.

Променя се обхватът на произнасянето на НЕЛК при обжалване на експертни решения на ТЕЛК. До сега произнасянето е по всички поводи, предвидени в Наредбата за медицинската експертиза. Промяната въвежда изискването НЕЛК да се произнася само по поводите, посочени в жалбата и предвидени в цитираната наредба.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.