Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на лекарите, лекарите по дентална медицина и фармацевтите!

В бр. 68 от 27.08.2019 г. на Държавен вестник e публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2009 г.за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Една от промените е свързана със заличаването на наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 на наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновенна рецептурна бланка за еднократно отпускане.

С преходни и заключителни разпоредби на проекта е извършена аналогична промяна в чл. 3 на Наредба №20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол.

Всички лекарствени продукти, съдъжащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества следва да се предписват на специална рецептурна бланка със зелен цвят, а търговията на едро и дребно да се осъществява от лица получили лицензия по чл. 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.