Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Качеството на водата в Стара Загора, предназначена за питейно-битови цели, отговаря на необходимите изисквания

РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в град Стара Загора, като извършва пробонабиране от крана на потребителя, съгласно изискванията на Наредба № 9. На 08.11.2022 г. служители на РЗИ – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта, разположени в различни зони на областния град, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности, изпълнявани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора по водоснабдителната мрежа на територията на града.

Резултатите от направените анализи не показаха отклонения от изискванията, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В изпълнение на предписаните мерки от РЗИ – Стара Загора, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора предостави данни за извършен мониторинг на питейната вода в 13 пункта на територията на град Стара Загора на 7 и 14 ноември Резултатите от направените анализи не показаха отклонения от изискванията, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Броят на пробите многократно надвишава заложените в мониторинговата програма.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.