Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English
Filter
 • Носете бяла дреха на 20 октомври – Световен ден за борба с остеопорозата

  По повод Световния ден и месеца за профилактика на остеопорозата и мускулно-скелетното здраве, Международната фондация по остеопороза - МФО разработи глобална кампания , насочена към здравето на костите на жените след зряла възраст.

 • Стартира информационната кампания на РЗИ Стара Загора за АГ и педиатрични профилактични прегледи

  Стартира информационната кампания на РЗИ Стара Загора за акушеро-гинекологични и педиатрични профилактични прегледи с мобилни кабинети. Политиката на Министерството на здравеопазването е насочена към създаване на условия за осигуряване на равен достъп на всички граждани на Република България до здравни услуги, независимо от техния пол, възраст, етническа, социална и политическа принадлежност.

 • Съобщение

  В РЗИ Стара Загора е получена Програмана курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация за лекари за 2014 г. на МБАЛ "Национална Кардиологична болница" ЕАД гр.София.  Пълната информация за курсовете можете да получите в РЗИ Стара Загора, стая 221.

 • Важно съобщение

  На основание Заповед № РД 28-181/07.08.2013г. на Министъра на здравеопазването, относно План за действие за периода 2011-2015г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства...

 • Деня на екс пушача - 26 септември 2013г.

  На 26 септември 2013 г. се организира за първи път в цяла Европа събитието «Деня на екс пушача»  -  част от кампанията на ЕК „Екс пушачите са неудържими“.

 • Съобщение

  БЧК ОБЯВИ НАЦИОНАЛНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  На пресконференция на 18.09.2013 г. с участието на Христо Григоров - председател на BCKБЧК, Васил Маринов – зам.-министър на вътрешните работи и зам. - началник на Националния оперативен щаб, в присъствието на Генералния директор доц.д-р Красимир Гигов, Българският Червен кръст откри кампания за набиране на финансов ресурс за осигуряване на хуманитарна помощ за непрекъснато увеличаващия се брой чужденци, търсещи убежище и сигурност на територията на нашата страна.

 • Работни срещи на педагогическите съветници

  Започват традиционните работни срещи на педагогическите съветници от училищата на град Стара Загора с експерти от Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ Стара Загора.

 • Важно!

  В РЗИ Стара Загора постъпи информация от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за наличие на опасни стоки с доказан риск за здравето на човека, открити на територията на Европейския съюз, за които са получени нотификации по системата RAPEX (система за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки)

 • На вниманието на лечебните заведения!

  ПОКАНА

  На РЗИ Стара Загора е възложено организирането на провеждане на профилактични прегледи от подвижни кабинети за здравнонеосигурени лица и такива със затруднен достъп в област Стара Загора. Дейностите са в изпълнение на Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, като със заповед на министъра на здравеопазването са предоставени 1бр. мобилен гинекологичен кабинет и 1бр. мобилен педиатричен кабинет.

 • Важно съобщение

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  С писмо №16 -00 -170 /20.08.2013г. МЗ информира за следното:
  Продължават дейностите по проект “BG051PO001 – 6.2.18 – 0001 “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”. Проектът има за цел да повиши професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги, чрез подобряване достъпа на 1 000 служители на доставчици на здравни услуги до обучение за придобиване на специалност до края на 2014 г.

 • Важно съобщение

  На вниманието на директорите на детски ясли, обединени детски заведения, домове за отглеждане на деца и детски кухни
  Уведомяваме Ви, че от 1-ви септември 2013 г. влиза в сила Наредба № 2/07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни /обн. в Държавен вестник бр. 28/19.03.2013 г./.

 • РЗИ - Стара Загора започва проект по ОПАК

  През месец септември, Регионална здравна инспекция град Стара Загора  започва реализацията на проект: „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.