Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English
Filter
 • Съобщение за СДО

  Уведомяваме Ви, че отдел “СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в. „Новинар” бр.231 /01.10.2014 г..

 • Обява

  Министерство на здравеопазването обявява седмото издание на националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”

 • Важно съобщение

  Уведомяваме Ви, че съгласно §6 от Преходните разпоредби на наредба №15/02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, лекарите, които са зачислени на специализация по реда  на Наредба №47/14.12.1995г. и Наредба №31/28.06.2001г. могат да довършат обучението си

 • Важно!

  РЗИ – Стара Загора организира провеждането на курс за придобиване на провоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 • Информация за населението 16.09.2014г.

  Последните резултати от физико-химичния и микробиологичния анализ на питейната вода от водоснабдителната мрежа на всички 31 населени места в област Стара Загора, наблюдавани от РЗИ - Стара Загора след наводнението на 6 септември, показват съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 • Информация за населението

  Водата от водоснабдителната мрежа в селата Остра могила, Еленино, Християново, Сулица и Горно Ботево не съответства на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  Водата да не се използва за питейно-битови цели от населението!

 • Покана

  Регионална здравна инспекция Стара Загора кани лечебни заведения, които проявяват интрес да участват в процедура за избор на изпълнител, който да извърши не по-малко от 500 ехографски изследвания и не по-малко от 500 клинични изследвания на здравнонеосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места в област Стара Загора.

 • На вниманието на всички общопрактикуващи лекари!

  Уважаеми колеги,

  В изпълнение на писмо № 94-1508/29.08.2014г. на д-р А. Кунчев - Главен държавен здравен инспектор, относно високия риск от възникване и разпространение на социално-значими ваксинопредотвратими инфекции, на първо място полиомиелит

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.