Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Възможности за лабораторни изследвания

  1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ В РЗИ- СТАРА ЗАГОРА

 

Лицата с предоставена временна закрила от уязвима група ползват необходимото им медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани. Лицата от уязвима група са: малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.      

Статутът за предоставена временна закрила се удостоверява с регистрационна карта на чужденец, издадена от Държавната агенция за бежанците (чл. 41, ал. 1, т. 5 от ЗУБ).

На основание на горепосоченото в кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (КАБКИС) към РЗИ Стара Загора провежда изследване за ХИВ-инфекция и ППИ на лица, пристигащи от Украйна с предоставен статут за временна закрила.

телефон: 042/ 604151

адрес: гр.Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 10, ет. І, стая 116

Работно време на кабинета:

Понеделник  – от 08.30ч. до 12.30ч.

Вторник        – от 13.00ч. до 17.00ч.

Сряда            – от 08.30ч. до 12.30ч.

Четвъртък     – от 13.00ч. до 17.00ч.

Петък            – от 08.30ч. до 12.30ч.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.